สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ “ห้าสหาย ปลาสายน้ำปิง”

26 นาที  · 

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ “ห้าสหาย ปลาสายน้ำปิง”

ท่านผู้อำนวยการประพันธ์ บุญวรรณ์ รองผู้อำนวยการวารุณี ธรรมขันธ์ มอบหมายให้คณะครู และนักเรียนตัวแทนบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม)

ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล: ครูขวัญชีวา ใจเฉียง