รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. 2567 – 2568

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2567 – 2568 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสมรรถนะครูด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก็ในการนิเทศและการชี้แนะ (Coaching) รวมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนำสู่การปฏิบัติ

โดยมี นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาพิเศษ ศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ. (ศบศ.สพฐ.) บรรยายการพัฒนาภาษาอังกฤษกับบทบาทศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการ ศบศ.สพฐ. นางพุทธชาต ทองกร รองผู้อำนวยการ ศบศ.สพฐ. และนางสาวแสงแข คงห้วยรอบ ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ.สพฐ. ร่วมให้แนวทางการกำหนดกรอบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และศึกษานิเทศก์ผู้กำกับดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต รวมทั้งสิ้น 287 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Meeting