สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมมูลนิธิ Chicorée จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Mr. Jörg Weber  และครอบครัว ได้สนับสนุนพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งระบบ และอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้มากมาย

วันที่  9 ธันวาคม 2566 นายอุมัธ  สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนายศิริชัย  โอมฤก นายธนวัฒน์  พิมพ์โคตร รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Chicorée จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Mr. Jörg Weber  และครอบครัว ได้สนับสนุนพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งระบบ และอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้มากมาย อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ กระดานดำ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอเนกประสงค์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพละ ห้องสมุด และทุกๆห้องเรียนรวมทั้งสนับสนุนให้มีครูชาวต่างชาติสำหรับสอนวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงจากเจ้าของภาษา โดยมีคุณ Thomas Brack เป็นผู้ติดต่อประสานงาน ทำให้การสนับสนุนของมูลนิธิ Chicorée จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย นักเรียนเรียนดี มีความสุข ทุกคน ทั้งนี้ สพป.ภูเก็ต และโรงเรียนบ้านกะหลิม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ณ โรงเรียนบ้านกะหลิม อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต