นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1

 

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

ชื่อ  นายดำเนิน   นามสกุล  เพียรค้า

เกิดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๙ อายุ  53 ปี  อายุราชการ  28 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  1. วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ปวส. สาขาช่างกลเกษตร จากวิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

  1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ. วิชาเอกเกษตรกลวิธาน จากเกษตรศาสตร์บางพระ
  2. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ศษ.ม.สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ

14 มิถุนายน 2533                อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านขามใต้ สปอ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

10 พฤษภาคม 2539              ครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าแดง สปอ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

1 ธันวาคม 2541                   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ สปอ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

1 ธันวาคม 2543                   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ สปอ.พิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

1 ตุลาคม 2546           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ สพท.นครราชสีมา เขต 7

30 มีนาคม 2552                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

1 พฤศจิกายน 2553               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4

2 ตุลาคม 2557           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙-๒๕๖๐         ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

23 เมษายน 2562                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

คติในการทำงาน

          รู้น้อยอย่าเกี่ยงงาน

 

pasuta susadapong