ศธ. ประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสำนักอํานวยการ ผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้หารือข้อราชการ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 632/2566 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 การแถลงการณ์แก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบ โดย นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล การสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา การพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง การพิจารณา(ร่าง)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยนโยบายการจัดสวัสดิการภายในเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ……. การพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา การแก้ไขหนี้สินครูตามโครงการพัฒนาครู รวมถึงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น