การจัดการแช่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เรื่อง การจัดการแช่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป พร้อมแจ้งกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/ว914 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ดังนี้

  1. การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ให้สิ้นสุดในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  2. การจัดการแข่งขันใช้หลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำคะแนนเกียรติบัตร ให้ดำเนินการตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  4. ดาวน์โหลดประกาศ และหลักเกณฑ์การแข่งขันได้ที่เว็บไชต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.obec.go.th

หลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565


การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
นักบินน้อย สพฐ.
การแข่งขันหุ่นยนต์ 1
การแข่งขันหุ่นยนต์ 2