สพฐ. ประกาศ “No Gift Policy” ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด กำชับเขตพื้นที่ฯ โปร่งใสไร้ทุจริต

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง “นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกแห่ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรงตามนโยบายของรัฐบาล


ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวต่อไปว่า “สพฐ. ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย ดังนั้น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงได้ประกาศเน้นย้ำกับบุคลากรและประกาศต่อสาธารณชนว่า สพฐ. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในขณะก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับพร้อมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด”

“สพฐ. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนกว่าหกล้านคน จึงขอย้ำให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมถึงสถานศึกษาทั่วประเทศ ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่กระทำพฤติกรรมใดๆ ที่สุ่มเสี่ยงจะเข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างทั่วถึง ซึ่งหากจะมีการอำนวยอวยพรใดๆ ตามประเพณีนิยมปีใหม่นี้ อาจใช้บัตรอวยพร หรือ ใช้การอวยพรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแทน หรือ หากจำเป็นต้องให้หรือต้องรับของขวัญ ก็ขอให้บุคลากร สพฐ. ทุกคน ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ สพฐ. เป็นองค์กรที่โปร่งใสไร้ทุจริต เป็นที่ไว้วางใจของสาธารณชนสืบต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว