สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สำหรับนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

วันพุธ ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบหมายให้นายไกยูล เกษสุพรรณ์ และนายสากล ชนะบูรณ์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สำหรับนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านนาป่าแปก อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ธีรธิดา พรหมมาแบน