ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงมอบหมายให้คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลที่ สพฐ. กำหนดไว้

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงนามประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ แล้ว เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และขอแสดงความชื่นชมสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังกล่าวจึงขอแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สำนักทดสอบทางการศึกษา

๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๑

 

รายละเอียดดูได้ที่ไฟล์ลิงค์นี้ ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา iqa award 3 10 61.docx

สุดสาคร รวดเร็ว