ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ครั้งที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญสพฐ. เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกันพิจารณา(ร่าง)ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกและ(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2  โดยมีนางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในฐานะเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้