สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

     วันที่ 13 มกราคม 2567 ว่าที่ รต. ดร.ธนุ วงษ์จินดา   เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) สพฐ. ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางยกระดับคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านพงสิม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ซึ่งมีนักเรียน 113 คน และไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา

     ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้ให้แนวทางการยกระดับคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำของสถานศึกษารวมทั้งแนวทางการคัดเลือกแต่งตั้งบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนตลอดทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนส่งเสริม การสร้างคุณภาพการศึกษาตามที่คาดหวัง
     โดยมี ดร.วัฒนชัย  ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมและโรงเรียนใกล้เคียง ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล