กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ — ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ กับโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางศศิชา คล้ายแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายณพกฤษ เอมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ให้การต้อนรับนายวีระศักดิ์ พุทธิไสย ผู้ประสานงานอาวุโสภาค ๗ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เพื่อลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ Project: The Promotion of STEM Modelling Schools In Smart Farming, Plastic Solution and Dengue Control ระหว่าง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา กศจ.สมุทรปราการ

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา กศจ.สมุทรปราการ ณ ห้องปฎิบัติการ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนคลองบางกะสี

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนคลองบางกะสี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนภัสกร หนูบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ