สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เมื่อ 9 พฤษภาคม 2562 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ.จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับเป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้สถานศึกษานำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต และสร้างพฤติกรรมไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ และมีผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยกว่า 400 คน เข้าร่วมการประชุมระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุม  CK Convention Hall อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร