สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดการนำเสนอผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566  

วันที่ 24  มกราคม  2567  เวลา 08.30 น. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดการนำเสนอผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566  ระดับทอง เพชร รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1  และ ปีที่ 2 จำนวน 16 โรงเรียน โดยนักเรียนแกนนำ มี 4 ฝ่าย ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ มี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน ร่วม นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวนกว่า 100 คน แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ห้อง มีรอง ผอ.สพม.

สุราษฎร์ธานี ชุมพร ทั้ง 3 ท่าน เป็นประธาน ศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการเป็คณะกรรมการดำเนินการประเมิน