กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ — ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารบ้านพักครู และห้องเรียนเด็กเล็ก
แก่โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร จากบริษัท Unique Plastic Industry Co., Ltd

นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารบ้านพักครู และห้องเรียนเด็กเล็ก จากบริษัท Unique Plastic Industry Co., Ltd ณ โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร นางสาวนลินรัตน์ อ้ายน้อย ผอ.โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางศุกรรญา ทรัพย์สิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง นางสาวขวัญศิริ กันแตง ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗

นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ ดังนี้

๑. อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน ๑ ราย

๒. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) จำนวน ๑๐ ราย

๓. อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประเมิน วิทยฐานะดิจิทัล (DPA) จำนวน ๑๓ ราย

๔. อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๘ ตำแหน่ง

๕. อนุมัติกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบการประเมิน เพื่อใช้สำหรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (การย้ายกรณีปกติ)

๖. อนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ จำนวน ๓ อัตรา

วัดพื้นที่ก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สปช. ๑๐๕/๒๙)
ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)

นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) เพื่อวัดพื้นที่ก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการนี้ จากการที่ได้วัดพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคาร ปรากฎว่าพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างอาคาร สปช. ๑๐๕/๒๙ นายยุทธพล ทับลา ผอ.โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) และคณะครู ให้การต้อนรับ

วัดพื้นที่ก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สปช. ๒๐๑/๒๖) ณ โรงเรียนคลองกันยา

นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคลองกันยา เพื่อวัดพื้นที่ก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการนี้ จากการที่ได้วัดพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคาร ปรากฎว่าพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างอาคาร สปช. ๒๐๑/๒๖ นายวรรณ์ชัย นนทะคำจันทร์ ผอ.โรงเรียนคลองกันยา และคณะครู ให้การต้อนรับ