สพม.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับองคมนตรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กไทย ใฝ่ดี”

วันที่ 26 มกราคม 2567 : ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กไทย ใฝ่ดี” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–26 มกราคม 2567 โดยศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรครูและนักเรียนจาก โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา โรงเรียนปากช่อง โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จำนวนทั้งสิ้น 85 คน ณ ห้องประชุมสวนหม่อน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

Google Drive