สพม.เลย หนองบัวลำภู เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2567 ณ บริเวณสามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู  นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีตัวแทนนักเรียนจำนวนกว่า 5,000 คน จาก 5 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย สหวิทยาเขตหลักเมือง สหวิทยาเขตวังภูผา สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์ สหวิทยาเขตบัวบาน และสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ เข้าร่วมแข่งขัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นเวทีเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำเสนอผลงานของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณะชน

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567 โดยใช้สนามแข่งขัน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โรงเรียนเลยพิทยาคม และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุราภรณ์ราชวิทยาลัย เลย

ทั้งนี้ นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ประธานในพิธียังให้เกียรติมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาในสังกัดที่นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ที่รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนาอ้อวิทยา โรงเรียนวังโพนงามวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา และโรงเรียนเลยพิทยาคม รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 2 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และโรงเรียนนาด้วงวิทยา

……………………………………………

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1rkpqzt9FcgltVFAexvLTlI9FDnYx26OC?usp=drive_link