สพป.กระบี่ เดินหน้าวางแผนการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

                /////วันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสำนักงาน เพื่อวางแผนการนิเทศ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256  โดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐานในการขับเคลื่อนงานโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมถึงให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ชี้แนะ แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระดับโรงเรียน และมุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการนิเทศ การจัดการศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายระดับสถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง