“ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมป้องกันการฆ่าตัวตายในโรงเรียนด้วยระบบเพื่อนช่วยเพื่อน สุขภาพจิตในสถานศึกษา(Hero Junior)”

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ประธานใน

“ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมป้องกันการฆ่าตัวตายในโรงเรียนด้วยระบบเพื่อนช่วยเพื่อนสุขภาพจิตในสถานศึกษา(Hero Junior)”  โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวและการดูแลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 29-30 มกราคม 2567  โดยมีครูแนะแนวจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 80 คนเข้ารับการอบรมได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงภัทรพร ปานดี จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น พร้อมคณะวิทยากร จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้  บรรยายเรื่อง โรคซึมเศร้า ปัญหาในเด็กและวัยรุ่น ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร