สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2 โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน และจำนวนนักเรียนต่อห้อง จำนวน 57 โรงเรียน และ 2. พิจารณาอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 จำนวน 53 โรงเรียน ซึ่งมีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting