“ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เปิดบ้าน ป.ว.” (PCSK Open House 2024 )

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานเปิดกิจกรรม “ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เปิดบ้าน ป.ว.” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางและนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างรอบด้าน อาทิ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร 2 ภาษา และความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการงานอาชีพที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาในอนาคตข้างหน้าต่อไป
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการจัดเวทีการแสดงออกถึงความสามารถของนักเรียนในทุกระดับชั้นทางด้านทักษะ ความสามารถที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสรุปผลของการจัดการศึกษาในรอบปีให้กับผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานทางการศึกษาตลอดผู้ปกครองนักเรียนทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิลผล การจัดการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก ในการศึกษาต่อของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยใช้กลยุทธของการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล