โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ “K.P. OPEN HOUSE 2023”

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 “K.P. OPEN HOUSE 2023” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านวิชาการและด้านอาชีพในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนอย่างทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้นรวม 250 คน ในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน