สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566สพป.ชัยภูมิ เขต 2

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มี นางสาวดรุณี อาจปรุ หัวหน้ากลุ่มงาน วัดและประเมินผลการศึกษา นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางอรวรรณ กลิ่นสุต ศึกษานิเทศก์-ชำนาญการพิเศษ ร่วมชี้แจงแนวทางการการดำเนินการ จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 มี หัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบคนที่ 1 ห้องที่ 1 ตัวแทนศูนย์สอบคนที่ 1 เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม กว่า 300 คน และมีคณะกรรมการตำแหน่งอื่นๆ ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน