รองฯ สุเนตร์เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องเรียนดิจิทัล UOB My Digital Space “พลังความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างอนาคตเด็กไทยในโครงการร้อยพลังการศึกษา” จากธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.00 น. นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) เป็นประธานในพิธีเปิด เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องเรียนดิจิทัล UOB My Digital Space “พลังความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างอนาคตเด็กไทยในโครงการร้อยพลังการศึกษา” โดยมี ศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 นางณัฐพร หลาวมา ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งมน นายวุฒิชัย จึงเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย นางสาวกนกวรรณ โชว์ศรี ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ ผู้จัดการธนาคารยูโอบี ประเทศไทย สาขาขอนแก่น สาขาขอนแก่น-ถนนมิตรภาพ สาขาอุดรธานี สาขาบ้านห้วย อุดรธานี คณะทำงานจากธนาคารยูโอบี ประเทศไทย โครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ Learn Education ภาคี a-chieve คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งมน

นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ กล่าวในพิธีส่งมอบตอนหนึ่งว่า จากการสนับสนุนจากธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่หลากหลายและมีคุณภาพ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนและการสืบคันข้อมูลที่เพียงพอเพิ่มขึ้น และส่งต่อไปยังชุมชน ให้ชุมชนมีสถานที่ในการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียน โรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ตนขอเป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านทุ่งมนและชุมชนในการขอบคุณธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ ที่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา และมอบเครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งมน และหวังว่าโรงเรียนบ้านทุ่งมนจะขอนำเครื่องมือนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้หลังเสร็จพิธีการส่งมอบห้องเรียนดิจิทัลฯ นักเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน Cyber Security กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความร่วมมือประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อยได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความรู้ทางการเงิน กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและแนะแนวอาชีพ และกิจกรรมที่ 3 อาสา “วาดภาพ ตกแต่ง และสุดท้ายกิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนในห้องเรียนดิจิทัล UOB My Digital Space รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยบุคลากรอาสาจากธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และทีมศิลปิลอาสาร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าวด้วย