สพป.เลย เขต ๒ ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ O-NET

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มอบหมายให้   นายมหิทธา พรหมลิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคบ่าย ซึ่งเป็นคณะกรรมการคุมสอบจากสนามสอบ อำเภอผาขาว  อำเภอหนองหิน และอำเภอภูหลวง จำนวน ๙๙ คน การนี้ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานปิดการประชุม เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติ ให้การจัดสอบ O-Net บรรลุวัตถุประสงค์แ่ละสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการระดับสนามสอบ