สพป.เลย เขต ๒ รับชมรายการ“พฤหัสเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย   นายอุทัย ปลีกล่ำนางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการ“พฤหัสเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายนำสู่การปฏิบัติ  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม  จากนั้นได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ (กบข.) ติดตามการบริหารจัดการงานของเขตพื้นที่ฯ เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา