โรงเรียนคูเต่าวิทยา ” จิตอาสา คูเต่าวิทยา สำนึกรักบ้านเกิด “

วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2567นายฮาดี บินดู่เหล็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเต่าวิทยา มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ ขรัวทองเขียว หัวหน้ากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วย นางสาวสุวิมล ปานแก้ว ตำแหน่ง ครู ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ” จิตอาสา คูเต่าวิทยา สำนึกรักบ้านเกิด ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 35 คน ณ โรงเรียนคูเต่าวิทยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ เสียสละ รักสามัคคี พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพ : สุวิมล ปานแก้ว

ข่าว : ธีรวัฒน์ ขรัวทองเขียว