เสมา 1 พร้อม เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” ร่วมประชุมสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สัญจรภาคอีสาน เน้นย้ำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสัญจร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….” จัดโดย สมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร นายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย นายศักดิ์ ซารัมย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสง อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายนิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประธานและคณะกรรมการของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย รวมจำนวนกว่า 500 คน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวในโอกาสบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. สู่ องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข” ว่า เพื่อขับเคลื่อน นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ‘เรียนดี มีความสุข’ ในปีงบประมาณ 2567 – 2568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจุดเน้นและนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อให้ทุกสำนักและเขตพื้นที่ ในนาม OBEC ONE TEAM ได้ร่วมกันปฏิบัติ เพื่อจุดมุ่งหมายยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีสุข ทั้งนี้ กลุ่มบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางความสำเร็จของโรงเรียน การจัดการศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพ เป็นการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ได้นั้น ส่วนหนึ่งต้องได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือและทุ่มเทแรงใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน และนับแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ก็ประจักษ์ชัดเจนว่า คณะกรรมการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน คือ กลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในนาม ผู้บริหาร กพฐ. ขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ได้เสียสละและอุทิศตน ช่วยโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้า ทันสมัย ไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ผู้จะเป็นอนาคตของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ” ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูล/ ภาพ : ประชาสัมพันธ์ สพม.บุรีรัมย์