+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562และพันธะสัญญาเขตสุจริต+++

^^^^^  วันนี้  เวลา 9.00น. นายสุภาพ  กาวิ  รอง.ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 2/2562  โดย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วยโดยท่านได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียน   เพื่อแจ้งนโยบายแนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย     ณ ห้องประชุมใหญ่   สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1

//// ก่อนการประชุมได้ร่วมกันทำกิจกรรมประกอบด้วยเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยและเพื่อเป็นสิริมงคล ปลูกฝังความรักในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  นำกล่าวพันธะสัญญาเขตสุจริตและคำปฏิญาณตน  ว่าจะเป็นคนดีของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส เสียสละ เอาใจใส่  มีระเบียบวินัยบนความถูกต้องชอบธรรม

++มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน จำนวน 3 คน  ได้แก่

1.นายปริญญา  เมืองมูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นฟ้า

2.นางสาวสุชาดา  ทองเขียว  ครูโรงเรียนบ้านห้วยผา

3.ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน  มั่นชูขวัญศิริ  ครูโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง

+++ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจำนวน 3 คน

1.เงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายธรรมรัตน์  แซ่ยาง  และเด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ยาง

โรงเรียนบ้านห้วยผา

2.เงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ต๊ะ  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้

3.เงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายรัฐภูมิ  จะกุ๊  โรงเรียนสังวาลวิทย์ 3

+++++มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2561  สูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 24  โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านแม่ออ

2.โรงเรียนบ้านถ้ำลอด

3.โรงเรียนบ้านแม่กิ๊

4.โรงเรียนบ้านใหม่

5.โรงเรียนบ้านแกงหอม

6.โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู

7.โรงเรียนบ้านนาปลาจาด

8.โรงเรียนบ้านห้วยส้าน

9.โรงเรียนบ้านคาหาน

10.โรงเรียนบ้านรักไทย

11.โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ

12.โรงเรียนบ้านหว่าโน

13.โรงเรียนบ้านห้วยนา

14.โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู

15.โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน

16.โรงเรียนบ้านสอบป่อง

17.โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง

18.โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา

19.โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร

20.โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

21.โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

22.โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

23.โรงเรียนบ้านกลาง

24.โรงเรียนบ้านห้วยแห้

ธีรธิดา พรหมมาแบน