สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566

>>>>>>>วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 8:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ทั้งสิ้น 11 สนามสอบ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฎิบัติหน้าที่ฯและนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ โดยการทดสอบฯดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ตลอดจนนำผลไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ