ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ลงพื้นที่ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ได้ดำเนินการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 อย่างใกล้ชิด โดยปฏิบัติภารกิจดังนี้
      เวลา 05.30 น. กำกับ ดูแล การส่งข้อสอบให้กับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งข้อสอบ
      เวลา 08.00 น.ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฎิบัติหน้าที่ฯและนักเรียนที่เข้าทดสอบ จำนวน 8 สนามสอบ 44 ห้องสอบ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้รอง ผอ.สพท., ผอ.กลุ่มฯ, ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ครอบคลุมในพื่นที่รับผิดชอบ
       เวลา 16.30 น.กำกับ ดูแล ให้กำลังใจการรับข้อสอบให้กับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งข้อสอบ