สพป.ขอนแก่น เขต 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบ 0-NET ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประธานศูนย์สอบ
พร้อมด้วย นายเอกศักดิ์ จันทะกา นายสุระพล สอนเสนารอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 และคณะนิเทศติดตามและประเมินผล ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภายในเขตบริการ เพื่อให้สนามสอบทุกๆสนามสอบในศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามนโยบายของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)