สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ได้ประชุมผ่านระบบ Google meet โดยมี รองศาสตราจารย์สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ เป็นประธานการประชุม มีวาระสำคัญ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองการย้ายตำแหน่งครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 การรับย้ายศึกษานิเทศก์ และการแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น