สพป.สระแก้ว เขต 2 นำโดย นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2   พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์  คุณเวียน  นายทนงศักดิ์  คงเจริญสุข รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการจัด O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายอัมพล  หันทยุงผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์       คุณเวียน   นายทนงศักดิ์  คงเจริญสุข รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ และเพื่อกำกับดูแลการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และเกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามแนวทางที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด  และให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test)  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test)ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการตรวจเยี่ยมสอบถามคณะกรรมการประจำสนามสอบ ได้รับการรายงานว่าการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                                                

(พสุ ขุนหาญ :ข่าว /เครือข่ายประชาสัมพันธ์ : ภาพ)