เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา   นายแสน กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการจัด O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา             นายแสน กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สอบในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  วิชาที่ดำเนินการสอบ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากการตรวจเยี่ยมและสอบถามคณะกรรมการประจำสนามสอบ ได้รับการรายงานว่าการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (อภิรักษ์ จันทวี/นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)