ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)

วันที่  12 กุมภาพันธ์  2567  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายอภิชาติ  พรหมฝาย   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ  ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ของโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ อ.บ้านเขว้า ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าแกวิทยากร   โรงเรียนบ้านยางหวาย โรงเรียนบ้านวังปลาฝา  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น และไม่ตรงตามวิชาเอก จึงได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ. ในด้านครุภัณฑ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น โดย“สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี บริหารงานโดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) ระดับอนุบาล และ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก”