กิจกรรม  STP Open House “ชวนน้องท่องสตรี สู่วิถีนวพิกุล” โรงเรียนสตรีพังงา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

+++++วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2567 นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม STP Open House “ชวนน้องท่องสตรี สู่วิถีนวพิกุล” โรงเรีบนสตรีพังงา  โดยมีนางสาวจันทนา แก้วมุกดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้คณะครูและนักเรียน ในพื้นที่เขตบริการ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสทราบผลงานด้านการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสตรีพังงาเพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยมีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House  การจัดซุ้มนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมด 9กลุ่มสาระ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรม 1ห้องเรียน 1โครงงานอาชีพ