สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในอำเภอเทพสถิต

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา.09.00 น.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)ระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งการดำเนินการจัดสอบของโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ และโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ของเครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก อำเภอเทพสถิต โดยดำเนินการตามแนวทางในคู่มือการจัดสอบ RT เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบ เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม