สพป.ภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรม “สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ” โดยการใส่เสื้อผ้าสีม่วง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนของทุกคน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายอุมัธ  สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ตดำเนินการจัดกิจกรรม “สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ” โดยการใส่เสื้อผ้าสีม่วง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนของทุกคน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต