ผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ซึ่งมีศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และผู้บริหารสำนักต่างๆ ของ สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการศึกษาของ สพฐ. โดยมีประเด็นหารือที่น่าสนใจ อาทิ การปรับปรุงการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ที่มีประสิทธิภาพอย่างรอบด้าน เพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดสมรรถนะกับผู้เรียน โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการพุ่งเป้าไปที่ผลคะแนนในการประเมินเพียงอย่างเดียว โดยที่ประชุม กพฐ. ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน การจัดตั้งและแผนการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยใหม่ 6 แห่ง การขยายการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และการขยายชั้นเรียน การรวม การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น