สพป.ระยอง เขต ๒ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูฯ ตามหลักเกณฑ์ ว๙/๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๒ จำนวน ๔๔ คน ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒