สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Unplugged Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Unplugged Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก่ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อจัดทำผลงานดีเด่นด้าน Unplugged Coding โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววชิราวรรณ เทียมทัน ครูโรงเรียนเมืองเลย และ นางสาวนิรชา ปานช่วย ครูโรงเรียนวัดบางสมัคร เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ (Download ภาพเพิ่มเติม https://shorturl.asia/fEySs)