ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำ PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมือ่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวยพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการตรวจสอบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด