สศศ.สพฐ. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ผ่านทางระบบออนไลน์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมี ผู้บริหาร สพฐ. คณะวิทยากร คระผู้เข้าอบรมฯ เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ผ่านทางระบบออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ สมรรถนะและทักษะที่สำคัญ แก่ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก และเพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาบุคคลออทิสติก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 ในข้อ 6 ด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ เจตคติ และทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือ ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระหว่างสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการนิเทศ กำกับ ติดตาม

โดยมี ผู้เข้ารับการอบรม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 77 แห่ง ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ และครูประจำห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก 2) กุล่มโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 53 แห่ง ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ และ 3) กลุ่มเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานเรียนรวม และตัวแทนครูในโรงเรียนจัดการเรียนรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 375 แห่ง