สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Plugged Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางสาวฉันทนา สำลี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Plugged Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก่ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๓๔ คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ (Plugged Coding) นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ พัฒนาตนเองสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Plugged Coding โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววชิราวรรณ เทียมทัน ครูโรงเรียนเมืองเลย และ นางสาวนิรชา ปานช่วย ครูโรงเรียนวัดบางสมัคร เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ (Download ภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/r1bvn)