ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 – 12.00  น.  

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5

พร้อมนางสาวพรรณนา  พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวพัชรินทร์   บุคเคน   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

นายเพ็ชรสมร  อุทุมทอง     ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ในการลงพื้นที่ ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

โดยมี คณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 5   นางภัคชุดา   เสรีรัตน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา  (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) 

นายฉายา  รักสองหมื่น     ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

นางสาวปิยะวรรณ  มากหอม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ให้การสนับสนุนการตรวจราชการ

โดยมีนายสำรวย  ภักดี รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ  

ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมชลธี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร