สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  และร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลือง ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ในวันจันทร์ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม  2567

วันจันทร์ที่   19  กุมภาพันธ์  2567   เวลา 08.30 น.**

       >> >> บุคลากรใน สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ  สร้างความรัก สามัคคีให้เกิดในหน่วยงาน  สร้างวินัย  รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้   ร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลือง ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ในวันจันทร์ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม  2567เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร  แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1.>>>