สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันที่  19 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 09.00 น. นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โดยมีนายถาวร  เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม ในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ      แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และแนวทางการเขียนรายงานตามองค์ประกอบเพื่อเตรียมขอรับการประเมินในระดับ SCQA และระดับ OBECQA โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจาก 20 โรงเรียน จำนวน 70 คน กำหนดจัดอบรม 2 วัน วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน