สพป.กระบี่ ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาที่แต่งตั้งในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) เตรียมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 1 ปี

ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาที่แต่งตั้งในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) จำนวน 38 คน เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาตามตัวชี้วัด  และเพื่อให้คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ได้นิเทศ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตามตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กำหนด  เตรียมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะเวลา 1 ปีต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา  ซึ่งทุกภาคส่วนล้วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะผู้อำนวยการสถานศึกษาถือได้ว่าเป็น Key Success Factor เพราะเป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุด  ดังนั้นเป็นที่แน่นอนว่าผู้อำนวยการสถานศึกษา นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถสูงแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้นำครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้มาร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ และมีศักยภาพในการเป็นผู้นำสถานศึกษา