เยี่ยมให้กำลังใจการอบรมห้องเรียนคู่ขนานสำหรับ นักเรียนออทิสติก ผ่านระบบ ZOOM

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป. .เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนวัดบ้าน การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับนักเรียนออทิศติก ผ่านระบบ ZOOM ณ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ ปักโคทานัง ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษ นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ในการร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับนักเรียนออทิศติก ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีนรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสมบัติ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ และครูที่รับผิดชอบงานเรียนรวมในสถานศึกษา ร่วมประชุมฯ  (มณีรัตน์ ปักโคทานัง : ภาพ)